Search

Oberta la convocatòria de subvencions a joves esportistes d’alt nivell

06.10.2022

L’Ajuntament de Forallac ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions a joves esportistes d’alt nivell, empadronats al municipi i d’edats compreses entre els 10 i 22 anys, ambdós inclosos.

El termini finalitza el proper 7 de novembre.

[+] Més informació a https://bit.ly/3T3dJ82

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

 • Estar empadronat/ada a l’ Ajuntament de Forallac amb antiguitat mínima de dos anys a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 • Que en el moment de publicar la convocatòria, l’esportista tingui una edat entre 10 i 22 anys, ambdós inclosos.
 • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.
 • Que durant el 2021, l’esportista hagi participat en campionats autonòmics, provincials o nacionals.
 • Que l’esportista desenvolupi la seva activitat a títol personal i no tingui el reconeixement d’esportista professional.
 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la resta de les administracions públiques.
 • El sol·licitant no està incurs en cap de les prohibicions per obtenir subvencions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

La quantia de l’ajuda s’estableix en funció dels següents barems o categories:

 • Participació en Campionats Internacionals: Ajuda màxima de 600 €
 • Participació en Campionats Estatals i internacionals: Ajuda màxima de 500 €
 • Participació en Campionats Autonòmics: Ajuda màxima 350 €
 • Participació en Campionats Provincials: Ajuda màxima 200 €

COMPARTEIX

DESTACATS

NOTICIES RECENTS