Search

Cadastre

Funcions de cadastre

El Cadastre és un registre administratiu depenent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas on es descriuen i valoren els béns immobles. Es classifiquen en rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat per el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (RDL 1/2004, de 5 de març) i la inscripció és obligatòria i gratuïta, fet que el diferencia del Registre de la Propietat.

Les funcions bàsiques d’actuació de l’Àrea de Cadastre es centren en la descripció cadastral dels béns immobles i l’alteració de les seves característiques ha de concordar amb la realitat, d’aquí ve l’obligatorietat de les declaracions. Inclou dades físiques, econòmiques i jurídiques, com ara representació gràfica, localització, superfície, ús, destí, conreu, valor cadastral i titularitat.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de facilitar els procediments cadastrals  i evitar desplaçaments a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona,  l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té signat un conveni de col·laboració amb Dirección General del Catastro, i  disposa d’un PIC (Punt d’Informació Cadastral), oferint al ciutadà un servei d’assessorament tècnic i atenció personalitzada.

 

Punt d’informació Cadastral

El servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord amb els articles 50-54 del RDL 1/2004, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte caldrà que aportin el DNI o l’autorització (model que es facilitarà des d’aquest PIC) degudament signada i acompanyada de la còpia del DNI del titular.

En cas que el titular cadastral sigui difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva relació directa amb l’esmentat bé.

Aquests certificats telemàtics tindran els mateixos efectes que els expedits pels òrgans de la Direcció del Cadastre General.

Gestions i tasques que es desenvolupen:

 • Tramitació dels expedients d’alteracions d’ordre físic i econòmic.
 • Tramitació de declaracions cadastrals mitjançant els models  901, 902, 903 i 904.
 • Tramitació dels expedients de transmissions de domini dels béns immobles de naturalesa urbana i rústica.
 • Notificació de les resolucions procedents de la Gerència del Cadastre.
 • Certificació dels béns immobles, referències cadastrals i valors cadastrals.
 • Col·laboració en la recepció de documentació.
 • Col·laboració per al manteniment de les bases de dades del cadastre.
 • Treballs de camp per a la detecció de les alteracions físiques.
 • Grafiat en format digital de les alteracions.
 • tenció al públic en els processos de revisions de valors cadastrals.
 • Assistència en les incidències de rústica.
 • Assistència al contribuent en qualsevol aspecte de la gestió cadastral: altes, variacions, recursos, etc…

Tècnic de cadastre

Jesús Manel Torres
cadastre@forallac.cat

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Telèfon: 972 645 522 (ext. 4)

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES