Search

Política de privadesa

L’AJUNTAMENT DE FORALLAC, com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament General de Protecció de Dades ( RGPD 2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

L’AJUNTAMENT DE FORALLAC realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades l’AJUNTAMENT DE FORALLAC ha elaborat i publicat el seu Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, apropiades als riscos avaluats e identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per l’AJUNTAMENT DE FORALLAC. L’AJUNTAMENT DE FORALLAC aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades la informació sobre els tractaments requerida pel RGPD i per la LOPDGDD, de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; alhora, facilita l’exercici de drets per mitjà de del correu electrònic de contacte ajuntament@forallac.cat.
D’altra banda, l’AJUNTAMENT DE FORALLAC ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a) del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@forallac.cat.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE FORALLAC inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament que completa la informació bàsica facilitada en cada procediment de recollida de dades.

1. Responsable del tractament

 • AJUNTAMENT DE FORALLAC
 • CIF P1725000B
 • Adreça postal. Parc de l’U d’Octubre de 2017, de Vulpellac (CP 17111)
 • Telèfon: +34 972645522
 • Contacte via electrònica: ajuntament@forallac.cat

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@forallac.cat

3. Bases legals del tractament

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions del per AJUNTAMENT DE FORALLAC es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament

En base al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679:

 • Article 6.1.a. L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diferents finalitats específiques. Enviament i gestió dels comentaris, preguntes, suggeriments i/o queixes, etc.
 • Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració amb els ciutadans.
 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.

 

En base a la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 • Article 6. Tractament basat en el consentiment de l’afectat. Enviament i gestió dels comentaris, preguntes, suggeriments i/o queixes, etc.
 • Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
  • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
  • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

4. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que l’AJUNTAMENT DE FORALLAC realitza en exercici de les seves competències, d’acord amb les bases legals que legitimen el seu tractament, consten en el Registre d’Activitats de Tractament

5. Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb l’exercici de les competències i funcions de l’AJUNTAMENT DE FORALLAC, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a supòsits específics com el tractament de dades pel sistema de càmeres de videovigilància, i a normatives sectorial que obligui a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius de l’administració pública.

6. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per l’AJUNTAMENT DE FORALLAC tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l’AJUNTAMENT DE FORALLAC cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També es podrà dur a terme la portabilitat de les dades personals dels interessats, sempre i quan siguin sobre aquelles dades recollides la finalitat de les quals, no estigui fonamentada en el compliment d’una obligació legal, una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Responsable d’aquest (únicament es podrà donar resposta a l’exercici del dret de portabilitat el tractament del qual estigui fonamentat en el consentiment de l’interessat i que aquest tractament es realitzi per mitjans automatitzats).

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’AJUNTAMENT DE FORALLAC , presentant el formulari corresponent disponible a l’abast de les persones interessades al Registre electrònic de l’AJUNTAMENT DE FORALLAC.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica apdcat.gencat.cat.

7. Destinataris de les dades

La identificació de destinataris de les dades consta en el Registre d’Activitats de Tractament que l’AJUNTAMENT DE FORALLAC ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base legal legítima, d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 de la LOPDGDD.

8. Transferències internacionals de dades.

Per a poder oferir-li els nostres serveis, l’AJUNTAMENT DE FORALLAC contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades son les següents:

 • Els casos en que pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

9. Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

L’AJUNTAMENT DE FORALLAC, si realitza la presa de decisions automatitzades (incloses l’elaboració de perfils), quan vostè accepta i dona el seu consentiment al funcionament de les nostres Cookies Analítiques durant la seva navegació per la nostra pàgina web. Les conseqüències d’aquest tractament serà la recollida i anàlisis de les seves dades per a la creació de perfils i oferir-li publicitat personalitzada. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

10. Procedència de les dades personals

Les dades personals són objecte de tractament per l’AJUNTAMENT DE FORALLAC, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

En el cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple si procedeixen d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD, facilitant a l’interessat la informació addicional requerida quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre l’origen de les dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Així mateix, respecte al dret dels ciutadans de no aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració, s’aplicarà el que disposa la redacció actual de l’article 28.2 de la Llei de procediment administratiu, d’acord amb la Disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.