:::: Ajuntament de Forallac ::::

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Newsflash 4

El nuclis medievals de Peratallada i de Vulpellac estan declarats Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Obert el termini per a sol·licitar subvencions a esportistes joves d'alt nivell de Forallac PDF Imprimeix Correu electrònic
(14.10.21) L'Ajuntament de Forallac ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions a joves esportistes d'alt nivell, empadronats al municipi i d'edats compreses entre els 10 i 22 anys, ambdós inclosos.
 
Requisits
 
Els beneficiaris han de complir els següents requisits:
Estar empadronat/ada a l' Ajuntament de Forallac amb antiguitat mínima de dos anys a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Que en el moment de publicar la convocatòria, l'esportista tingui una edat entre 10 i 22 anys, ambdós inclosos.
Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.
Que durant el 2021, l'esportista hagi participat en campionats autonòmics, provincials o nacionals.
Que l'esportista desenvolupi la seva activitat a títol personal i no tingui el reconeixement d'esportista professional.
Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i amb la resta de les administracions públiques.
El sol·licitant no està incurs en cap de les prohibicions per obtenir subvencions establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
 
 La quantia de l'ajuda s'estableix en funció dels següents barems o categories:
Participació en Campionats Estatals i internacionals: Ajuda màxima de 500 €
Participació en Campionats Autonòmics: Ajuda màxima 350 €
Participació en Campionats Provincials: Ajuda màxima 200 €
 
DOCUMENTACIO A PRESENTAR:
-Instància de sol·licitud, segons model específic normalitzat, degudament emplenada, també amb les dades d'identificació i contacte del beneficiari (Annex 1).
- Còpia del DNI de la persona beneficiaria i de la sol·licitant, en cas que la beneficiari sigui menor d'edat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
- En cas que la persona beneficiaria sigui menor d'edat, còpia del llibre de família per acreditar la representació del tutor legal.
- Copia de la llicència federativa
- Documentació acreditativa de les inscripcions en campionats  autonòmics, provincials o nacionals.
- Factures o documentació acreditativa, corresponents a l'exercici 2021, de les despeses derivades de:
Adquisició de material esportiu
Dietes, desplaçaments (amb límit establert a la Llei 35/2006 relativa a l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques) i  inscripcions a campionats
Quotes a entitats i associacions esportives.
- Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries (Fitxa de creditor).
- Declaració responsable on s'acrediti:
o Que el sol·licitant és coneixedor/a i accepta de les bases reguladores de les subvencions a joves esportistes d'alt nivell i reuneix tots els requisits corresponents.
o Que les dades que consten en la sol·licitud s'ajusten a la realitat i que queda assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció.
o Que no s'han obtingut altres subvencions atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es tenen, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.
o Que es troba al corrent de pagament davant TGSS, AEAT, ATC i el propi Ajuntament de Forallac; no està afectat per cap prohibició de l'art. 13 LGS; ni està sancionat per resolució ferma.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l'Ajuntament el/la sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar la data en què es va presentar o emetre.
 

Destacats