Mapes de capacitat acústica Imprimeix
D'acord amb el nou Document Bàsic d'Acústica del Codi Tècnic de l'edificació, els municipis han de subministrar els valors màxims acústics per a cada zona contemplats en els mapes de capacitat acústica. En aquest apartat podeu consultar els mapes de capacitat acústica dels diferents sectors de Forallac i la normativa vigent:
 
> (Setembre 2013) - Normativa i mapes.

> (Juliol 2018) - Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del “Mapa de capacitat acústica del municipi de Forallac”.