:::: Ajuntament de Forallac ::::

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Newsflash 6

Al llindar de l'entrada de l'església de Santa Coloma de Fitor hi ha la làpida sepulcral del rector que va morir el 1817 a mans d'uns bandits que van saquejar l'església.

AJUNTAMENT Òrgans de govern
Òrgans de govern PDF Imprimeix Correu electrònic

Les administracions locals han de servir amb objectivitat els interessos generals dels ciutadans i han d’actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, sotmesos de ple a la llei i al dret. L’Ajuntament és la institució més propera al ciutadà i ha de ser gestionada amb diligència per l’alcalde i regidors delegats. Per al seu bon funcionament, l’administració local incorpora els següents òrgans de govern:

- Alcalde
- Tinents d’alcalde
- Ple Municipal
- Junta Govern Local

Els regidors són triats pels veïns per mitjà de sufragi universal, directe i secret en el curs de les eleccions municipals que per llei electoral se celebren cada quatre anys. El nombre de regidors del Ple està determinat segons el nombre d’habitants del municipi i constitueixen el Ple de l’Ajuntament.

L’alcalde és escollit en segona instància pels regidors dels diferents grups polítics amb representació municipal. Una vegada nomenat, elegeix els tinents d’alcalde, que hi actuaran en la cas d'absència de l'alcalde i constituiran la Juna de Govern Local.

Tots els grups polítics, tant els que governen com els que estan en l’oposició, participen del Govern Municipal mitjançant el Ple. Al Ple li correspon la direcció política de l’Ajuntament; controlar i fiscalitzar l’actuació dels altres òrgans del govern; i adaptar els acords de major transcendència, com ara aprovar el reglament orgànic i les ordenances, aprovar la plantilla del personal i la relació de tots els llocs de treball i la seva qualificació, aprovar les bases de convocatòria de les places de funcionari municipal, aprovar les ordenances fiscals i el pressupost municipal, aprovar els preus públics, concertar les operacions de crèdit, incrementar o reduir els impostos municipals, establir les taxes, aprovar els canvis de qualificació urbanística dels terrenys, entre d'altres.

La junta de govern local, està constituïda per l'alcalde, un secretari i 3 regidors. Correspon a la junta de govern local l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions. Així mateix, tindrà les funcions que li atorgui, per delegació, l'alcalde o qualsevol altre òrgan municipal.

 

Destacats